Sport­be­zirk Ober­bay­ern

Sport­kreise im Sport­be­zirk Ober­bay­ern

Die Kreis­ju­gend­lei­tun­gen lei­ten den BSJ-Spor­t­­k­reis. Die Funk­tio­näre sind ehren­amt­lich tätig und vertre­ten die Inter­es­sen der Jugend­lei­te­rin­nen und Jugend­lei­ter in den Sport­ver­einen gegen­über poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Grup­pie­run­gen, Verbän­den und Orga­ni­sa­tio­nen und sind der Reprä­sen­tant der BSJ vor Ort in den Land­krei­sen und kreis­freien Städ­ten.

Kon­takt

Bezirks­ge­schäfts­stelle Ober­bay­ern
Tel.: 089 / 15702–205
E‑Mail: bsj-​obb@​blsv.​de

Neu­burg-Schro­ben­hau­sen
Ingol­stadt
Eich­stätt
Dachau
Pfaf­fen­ho­fen
Frei­sing
Erding
Alt­öt­ting
Mühldorf/Inn
Fürs­ten­feld­bruck
Mün­chen-Stadt
Mün­chen-Land
Rosen­heim
Traun­stein
Berch­tes­ga­de­ner Land
Mies­bach
Lands­berg am Lech
Starn­berg
Bad Tölz
Weil­heim-Schon­gau
Gar­misch-Par­ten­kir­chen
Ebers­berg

Sport­kreis Mün­chen-Stadt

Jugend­se­kre­tär
Hans Rad­spie­ler
Geschäfts­stelle:
Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 Mün­chen
+49 89 15702–206
info@​msj.​de, www​.msj​.de
Kreis­ju­gend­lei­ter
Domi­nik Fried­rich
d.​friedrich@​msj.​de
stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Jenny Paul
j.​paul@​msj.​de
Bei­sit­ze­rin
Lisa v. Eich­horn
l.​eichhorn@​msj.​de
Bei­sit­ze­rin
Ramona Grimm
r.​grimm@​msj.​de
Bei­sit­zer
Önder Dön­mez
o.​doenmez@​msj.​de
Bei­sit­zer
Fer­di­nand Zurek
f.​zurek@​msj.​de
Bei­sit­zer
Flo­rian Räd­ler
f.​raedler@​msj.​de
Bei­sit­ze­rin
Eve­lyn Zühl
e.​zuehl@​msj.​de
Bei­sit­zer
Ste­phan Hohen­leit­ner

s.​hohenleitner@​msj.​de
Bei­sit­zer
Ger­hard Riewe
g.​riewe@​msj.​de
Jugend­spre­cher
Tim Blu­men­thal
t.​blumenthal@​msj.​de
Jugend­spre­che­rin
Johanna Dah­len
j.​dalen@​msj.​de

Sport­kreis Starn­berg

Kreis­ju­gend­lei­ter
Tim Schnei­der
Schieß­stätt­str. 92 a
82515 Wolfrats­hau­sen
+49 176 83230586
tim_​siegfried_​schneider@​yahoo.​de

Sport­kreis Gar­misch-Par­ten­kir­chen

Kreis­ju­gend­lei­ter
nicht besetzt
stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
nicht besetzt
Bei­sit­zern
Fran­ziska Eit­zen­ber­ger
f.​eitzenberger@​web.​de
Jugend­spre­che­rin
Lisa Fenzl
Lisa.​fenzl@​gmx.​de

Sport­kreis Mies­bach

Kreis­ju­gend­lei­ter
Her­mann Ulb­richt
Wotan­str. 1
83700 Rot­tach-Egern
+49 178 8867764
hermannulbricht64@​gmail.​com
stv. Kreis­ju­gend­lei­ter
Oli­ver Rowold
Kogl­kopf­straße 16
83707 Bad Wies­see
+49 170 4498896
olli-evi@t‑online.de
Bei­sit­ze­rin
Astrid Grün­wald
maluazi@​hotmail.​com
Bei­sit­zer
Mar­kus Weber
markus.​weber@​atemp.​de
Jugend­spre­che­rin
Laura Schua
schualaura@​gmail.​com

Sport­kreis Rosen­heim

Kreis­ju­gend­lei­ter
Jonah Wer­ner
Reh­lei­ten­weg 42
83026 Rosen­heim
+49 157 87456641
jonahwerner@​web.​de
stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Luisa Grimm­ei­ßen
Enzi­an­straße 9a
83109 Groß­ka­ro­li­nen­feld
+49 176 46185434
luisa.​grimmeisen@​gmx.​de
Bei­sit­ze­rin
Kath­rin Rohr­mül­ler
k.​rohrmueller@​web.​de
Bei­sit­zer
Wer­ner Ber­ger
wernerberger7@t‑online.de
Jugend­spre­che­rin
Iris Brauer
irisbrauer@​onlinehome.​de

Sport­kreis Traun­stein

Kreis­ju­gend­lei­ter
Tho­mas Hoff­mann
Kam­pen­wand­str. 33
83301 Traun­reut
+49 151 25219272
hoffmann@​bsj-​traunstein.​de
stv. Kreis­ju­gend­lei­ter
Alex­an­der Rein­miedl
Rudolf-Mül­ler-Weg 5
83379 Won­ne­berg
reinmiedl@​bsj-​traunstein.​de
Bei­sit­ze­rin
Katja Karl
karl@​bsj-​traunstein.​de
Bei­sit­ze­rinn
Monika Mor­ri­son
morrison@​bsj-​traunstein.​de
Bei­sit­zer
Phil­ipp Wei­ßen­ba­cher
weissenbacher@​bsj-​traunstein.​de
Bei­sit­zer
Georg Schmid
schmid@​bsj-​traunstein.​de
Bei­sit­zer
Roland Meier
meier@​bsj-​traunstein.​de
Jugend­spre­cher
Lucas Dum­ber­ger
dumberger@​bsj-​traunstein.​de
Jugend­spre­che­rin
The­resa Brandl
brandl@​bsj-​traunstein.​de

Sport­kreis Alt­öt­ting

Kreis­ju­gend­lei­ter
Mar­kus Krei­lin­ger
Watz­mann­ring 34
84508 Burg­kir­chen
+49 176 21144522
markus.​kreilinger@​web.​de
stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Cor­ne­lia Eng­l­meier
conny.​englmeier@​web.​de
Bei­sit­ze­rin
Mar­tha Kil­lich
mkillich@​icloud.​com
Bei­sit­ze­rin
San­dra Bart
Bei­sit­zer
Marco Kainz­meier
marco-​kainzmaier@​web.​de
Bei­sit­zer
Marco Sei­sen­ber­ger
marcoseisenberger@​outlook.​de
Jugend­spre­che­rin
Fran­ziska Schick
franziska.​schick1@​gmail.​com

Sport­kreis Erding

Kreis­ju­gend­lei­ter
Wer­ner Lauer
Alter Holz­gar­ten 9
85435 Erding
+49 1522 183 10 75
lauer.​bayern@​googlemail.​com
stv. Kreis­ju­gend­lei­ter
Tho­mas Zahn
Bei­sit­ze­rin
Ute Kas­hoa
ute_​kashoa@​yahoo.​de
Bei­sit­zer
Qui­rin Huber
quirin163@t‑online.de
Bei­sit­zer
Ste­phan Zibe­l­ius
stephan.​zibelius@​web.​de
Jugend­spre­cher
Seve­rin Hen­rich
severin.henrich@t‑online.de

Sport­kreis Frei­sing

Kreis­ju­gend­lei­ter
Andreas Met­ten­lei­ter
Taferl­weg 10
84051 Essen­bach
+49 163 1336780
Bsj-​freising@​hotmail.​com
stv. Kreis­ju­gend­lei­ter
Jonas Heimann
85391 Hall­berg­moos
s‑heimann@online.de
Jugend­spre­cher
Felix Met­ten­lei­ter
mettenleiter27@​gmail.​com

Sport­kreis Ingol­stadt

Kreis­ju­gend­lei­ter
Ismail Ata­man
Kirch­str. 2 b
85051 Ingol­stadt
+49 172 8321261
ismailataman59@​gmail.​com
stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Sarah Seiß­ler
Zuche­rin­ger Str. 4
85051 Ingol­stadt
+49 174 3733951
sarah.​seissler@​gmail.​com
Bei­sit­ze­rin
Chris­tina Nie­der­mayer
christina.​niedermayer@​gmx.​de
Bei­sit­zer
Anto­nie Reit­h­meier
Jugend­spre­cher
Timon Scholz
Jugend­spre­che­rin
Rebecca Mark­hof
Jugend­spre­cher
Ste­fan Kop­pen­ho­fer
Stefan.​koppenhofer@​web.​de

Sport­kreis Dachau

Kreis­ju­gend­lei­ter
René Uhle­mann
85247 Schwab­hau­sen
+49 177 6166863
rene.​uhlemann@​gmx.​de
Jugend­spre­che­rin
Dana Maria Uhle­mann
d‑ms.uhlemann@gmx.de
Jugend­spre­cher
Chris­tian Schlö­der
s_​chriss@​web.​de

Sport­kreis Bad Tölz-Wolfrats­hau­sen

Kreis­ju­gend­lei­ter
Tho­mas Lech­ner
Kalk­ofen­weg 21
83661 Leng­gries
+49 175 5119676
jimmylechner@​web.​de
stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Pau­line Dachs­ber­ger
Schon­ger­ring 4 a
83677 Rei­chers­beu­ern
+49 176 56872893
Bei­sit­zer
Nina Bür­gel
ninabuergel@​gmx.​net
Jugend­spre­cher
Felix Mer­k­lin­ger
fmoberbayern@​gmail.​com

Sport­kreis Mün­chen-Land

Kreis­ju­gend­lei­ter
Ste­phan Metz­ker
kreisjugendleitung-​ml@​web.​de
stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Saskia Pfeif­fer
kreisjugendleitung-​ml@​web.​de
Bei­sit­zer
Guido Stü­per
guido.​stueper@​web.​de
Bei­sit­zer
Andreas Beier
andi.​beier@​web.​de
Bei­sit­ze­rin
Chris­tel Wal­dorf
christel-waldorf@t‑online.de
Jugend­spre­che­rin
Vale­rie Wei­kert
Valerie.​weikert@​gmx.​de

Sport­kreis Fürs­ten­feld­bruck

Kreis­ju­gend­lei­ter
Josef Doll
Ber­li­ner Str. 2
82110 Ger­me­ring
+49 177 2373987
josef.​doll@​sportjugend-​ffb.​de
stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Katha­rina Neu­mayr
+49 1748639482
katharina.​neumayr@​sportjugend-​ffb.​de
Bei­sit­ze­rin
Nicole Fuchs
nicole.​fuchs@​sportjugend-​ffb.​de
Bei­sit­ze­rin
Traude Man­del
traude.​mandel@​sportjugend-​ffb.​de

Sport­kreis Lands­berg am Lech

Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Ulrike Heinz
heinzulrike82@​gmail.​com
stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Bri­gitte Heinz
Unter­gasse 12 a
86943 Thai­ning
+49 179 7431456
heinz_brigitte@t‑online.de
Bei­sit­zer
Joshua Fran­cke
at.​at.​1@​web.​de
Bei­sit­ze­rin
Eva Braml
evarose.​braml@​gmail.​com
Jugend­spre­cher
Mau­rice Bisch­off
bischoffmaurice@t‑online.de
Jugend­spre­che­rin
Lena Lich­ten­s­tern
lena.​lichtenstern@​mail.​de

Sport­kreis Weil­heim-Schon­gau

stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Jana Moos­lech­ner
jana.​mooslechner@​gmx.​de
Bei­sit­ze­rin
Chris­tiane Blätz
Bei­sit­zer
Moritz Hüs­ken
moritz.​huesken@​blsv-​wm-​sog.​de
Bei­sit­zer
Felix Desch­ler
felix.​deschler@​freenet.​de
Jugend­spre­cher
Maxi­mi­lian Lan­des
maxilandes@​gmx.​de
Jugend­spre­cher
Jakob Lan­des
jakob-​landes@​web.​de

Sport­kreis Ebers­berg

stv. Kreis­ju­gend­lei­ter
nicht gewählt
Jugend­spre­che­rin
Ame­lie Kier­meier
Jugend­spre­che­rin
Ste­fa­nie Zieg­ler

Sport­kreis Berch­tes­ga­de­ner Land

Kreis­ju­gend­lei­ter
Michael Dr. Popul­orum
michael@​populorum.​de
stv. Kreis­ju­gend­lei­ter
Andreas Ben­der
83451 Piding
Andi.​bender@​web.​de
Bei­sit­zer
Alois Lech­ner
Lui.lechner@t‑online.de
Bei­sit­zer
Karl Schind­ler
Jugend­spre­che­rin
Regina May
regina-​may@​gmx.​de

Sport­kreis Mühldorf/Inn

Kreis­ju­gend­lei­ter
Marc Steg­herr
Eich­ka­pel­len­str. 10
84453 Mühl­dorf
+49 176 96819951
marcstegherr@​hotmail.​com
stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Lea Beham
Gre­gor-Wien­ner-Str. 17
84453 Mühl­dorf
+49 176 97302448
lea.​beham@​einwang.​de
Bei­sit­zer
Andreas Koch
akoch8@​gmx.​de
Bei­sit­zer
Marion Raso­vic
marion-​rasovic@​web.​de
Jugend­spre­che­rin
Johanna Koch
jojobach20@​gmail.​com

Sport­kreis Eich­stätt

Kreis­ju­gend­lei­ter
Peter Bosch
85072 Eich­stätt
schop85@​live.​de
stv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Car­men Pfal­ler
92339 Beiln­gries
+49 151 59847957
carmen_​pfaller@​yahoo.​de

Sport­kreis Neu­burg-Schro­ben­hau­sen

Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Alena Wink­ler
alenawinkler@​gmx.​de
stv. Kreis­ju­gend­lei­ter
Michael Reg­net
Bei­sit­ze­rin
Glo­ria Geiß­ler
gloria.​geissler@​web.​de
Bei­sit­zer
Alfred Hoyer
al.hoyer@t‑online.de

Sport­kreis Pfaf­fen­ho­fen

Kreis­ju­gend­lei­ter
Hans Weber
Haupt­str. 5
85296 Fah­len­bach
+49 179 4105553
hans.​weber@​bsj-​paf.​de
tv. Kreis­ju­gend­lei­te­rin
Chris­tine Rist
Herr­mann-Hesse-Str. 4
85276 Pfaf­fen­ho­fen
+49 176 55425917
fa.rist@t‑online.de
Bei­sit­zer
Mat­thias Schnei­der
Matthias.​Schneider@​bsj-​paf.​de
Bei­sit­ze­rin
Mar­tina Bin­der
tina.​binder06@​web.​de
Bei­sit­ze­rin
Conny Giemza
giemza@t‑online.de
Bei­sit­zer
Benno Brand­stet­ter
b.​brandstetter@​kabelmail.​de
Bei­sit­ze­rin
Sümeyye Gider
Bei­sit­ze­rin
Manuela Weber
Bei­sit­zer
Tobias Weber
tobias.​weber@​webercom.​de
Bei­sit­zer
Domi­nik Welke
Bei­sit­zer
Alfred Weiß
alfredweiss69@​gmail.​com
Jugend­spre­cher
Ale­xios Trou­bou­kis
alexiostrouboukis@​icloud.​com
Jugend­spre­che­rin
Lisa Nescholta
ln18@​icloud.​com